Z ŻYCIA KOŁA

26 kwietnia koledzy Marek Stefaniak, Sebastian Sobiech, Adrian Łuka wspólnie z uczniami klasy VI Szkoły Podstawowej w Srokowie, na terenie naszego poletka łowieckiego w Karłowie założyli remizę biocenotyczną. Na remizie posadziliśmy jabłonie, jarzęby, klony. Mamy nadzięję, że drzewka się przyjmą i już niedługo urozmaicą teren naszych łowisk. 

Po posadzeniu drzewek wykorzystując piekną, wiosenną pogodę przygotowaliśmy ognisko z kiełbaskami. W trakcie ogniska był czas na rozmowy o łowiectwie, mądrym zarządzaniu populacjami zwierzyny, szkodach łowieckich i ogólnie o tym co w łowisku piszczy ????

Dziękujemy serdecznie za to spotkanie i liczymy na kolejne. 

6

Czytaj dalej

WZC KŁ 11.05.2024 r.

Działając na podstawie § 38 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Koła Łowieckiego „Słonka” w Srokowie zwołuję Walne Zgromadzenie Członków (WZC). WZC odbędzie się 11 maja 2024 roku o godzinie 10:00 (w pierwszym terminie; godzina 10:15 w drugim terminie) w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie.

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Słonka” w Srokowie

zwołanego na dzień 11 maja 2024 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza WZC.
 4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad i jego ewentualne uzupełnienie.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZC.
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 8. Sprawozdanie z działalności zarządu koła za ubiegły rok gospodarczy.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania zarządu koła i wykonaniem budżetu.
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu koła za rok gospodarczy 2023-2024.
 13. Wybór komisji skrutacyjnej.
 14. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu.
 15. Przedstawienie projektu planu działalności, projektu budżetu oraz rocznego planu łowieckiego na sezon 2024-2025.
 16. Przedstawienie wniosków przez komisję uchwał i wniosków, dyskusja nad złożonymi wnioskami i projektami uchwał.
 17. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami i wnioskami.
 18. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Pouczenie zgodnie z § 41 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego:

 § 41

 1. Sprawy związane z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji, z przyjęciem lub wykluczeniem członka koła muszą być umieszczone  w projekcie porządku obrad, o którym mowa w § 40 ust. 2.  
 2. Podmioty określone w § 39 ust. 1 pkt 2 mogą złożyć na piśmie wniosek  o zamieszczenie w projekcie porządku obrad walnego zgromadzenia spraw, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem przekazania tego wniosku zarządowi koła co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Wniosek wymaga uzasadnienia.  
 3. O zamieszczeniu nowych spraw w projekcie porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków, wysyłając zawiadomienia co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Projekty uchwał WZC będą dostępne na stronie internetowej koła:
http://slonka-srokowo.pl/index.php/logowanie

Życzenia Świąteczne

Drodzy Myśliwi,

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim myśliwym i dianom wiele radości, spokoju i ciepła w gronie najbliższych. Niech te Święta będą czasem odpoczynku od codziennych obowiązków.

Niech każdy z Was odnajdzie w sobie siłę i determinację do realizacji kolejnych myśliwskich celów oraz spełnienia marzeń. Niech polowania będą bezpieczne i pełne satysfakcji, a wynikające z nich łowy obfitują w bogactwo przyrody.

Życzymy Wam także, aby w nadchodzącym sezonie łowieckim funkcjonowanie w naszym kole łowieckim było przyczynkiem do miłych spotkań, wymiany doświadczeń oraz rozwijania swoich pasji.

Wesołych Świąt!

Nowy członek KŁ Słonka Srokowo 02.2021

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 3 Statutu PZŁ, Zarząd KŁ Słonka w Srokowie informuje, że na posiedzeniu zarządu w dniu 05.02.2021r. podjął uchwałę nr 20/2021 o przyjęciu w poczet członków Koła, kol. Adriana Łuka. (Lesnik Nadleśnictwa Borki, członek PZŁ od 2017 r., do tej pory niezrzeszony)

Zgodnie z pargrafem 25 ust. 5 od uchwały Zarządu o przyjęciu nowego członka, pozostałym czonkom Koła - w liczbie jednej trzeciej - przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia o którym mowa w ust. 3.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór