Walne Zgromadzenie 2016

WP 20160521 10 09 58 Pro 

W sobotę 21.05.2016 w sali Domu Kultury w Srokowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie KŁ Słonka w Srokowie. Z racji odpowiedniej frekwencji kolegów myśliwych, obrady zgromadzenia były prawomocne.

Obradom już tradycyjnie przewodniczył kol. Włodzimierz Szadziewski, funkcję sekretarza pełnił kol. Eugeniusz Chyłek. Wybrano rownież komisję uchwał, która pracowała w składzie: kol. Romuald Siewruk, kol. Remigiusz Preweda, kol. Kamil Szepietowski.

Spotkanie odbyło się w koleżeńskiej atmosferze z nastawieniem na wypracowanie jak najlepszych rowiązań dla funkcjonowania KŁ Słonka na kolejne lata. Po rozpatrzeniu pozytywnej rekomendacji Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła w jawnym głosowaniu. Podjęto również szereg uchwał, zarówno tych obligatoryjnych dotyczących zatwierdzenia planów i budżetu, jak również tych które miały na celu uporządkowanie spraw Koła i podjęcie inicjatyw na kolejny rok gospodarczy.

Ważnym przekazem Walnego Zgromadzenia, była kwestia zaangażowania kolegów myśliwych w realizację planów zarówno gospodarczych jak i łowieckich w nadchodzącym czasie. Przed nami duże zmiany w podejściu do szacowania szkód, realizacji odstrzałów itp. stąd też potrzeba wspólnej pracy, aby Koło mogło realizować powierzane zadania w jak najlepszy sposób, a nam myśliwym dawało to satysfakcję z możliwości realizowania wspólnej pasji jaką jest łowiectwo.

Po wyczerpaniu porządku obrad, na zakończenie odbyło się krótkie szkolenie z obsługi strony internetowej, a szczególnie zakładki dostępnej dla członków Koła.

 

W zakładce Sprawy Koła dostępnej dla członków KŁ Słonka są udostępnione do wglądu wszystkie materiały z Walnego Zgromadzenia.