Pozyskanie zwierzyny

"Elementem gospodarki łowieckiej są odstrzały zwierzyny. Odbywają się one zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m. in. okresy, w których można polować na konkretne zwierzęta. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny – bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska".

Zestawienie pozyskania zwierzyny z dłuższego okresu /w tym wypadku z 14 lat/ i jego analiza, świadczy o zasobności dzierżawionych obwodów w zwierzynę łowną. Aby ta zasobność była odpowiednia musi być prowadzona racjonalna gospodarka łowiecka – jak przedstawiono w dużym skrócie powyżej. Składa się na nią wiele czynników takich jak ilość gatunków zwierzyn na danym terenie i możliwości biotopu do jej utrzymania – wyżywienia. Nadmierna jej ilość powoduje olbrzymie szkody zarówno w gospodarce rolnej jak i leśnej. Zachwianie równowagi w przyrodzie nastąpiło już bardzo dawno i za utrzymanie jej pozostał odpowiedzialny jedynie człowiek. Od stanu wiedzy o naszych zasobach i możliwości ich racjonalnego wykorzystania, zależy więc jak będzie wyglądało nasze otoczenie, nasze środowisko, nasza przyroda.

"Dzierżawca obwodu łowieckiego roczny plan łowiecki, po jego uzgodnieniu z zarządem okręgowym PZŁ właściwym dla położenia obwodu, wraz z opinią wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) - przedkłada do zatwierdzenia właściwemu nadleśniczemu - w terminie do 21 marca. Zarządca obwodu łowieckiego przedkłada roczny plan łowiecki do zatwierdzenia właściwemu dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w tym samym terminie (21.03). W przypadku odmowy zatwierdzenia części planu rocznego, plan ten podlega realizacji w części zatwierdzonej. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uzgodnienia w całości lub części rocznego planu łowieckiego zainteresowanemu przysługuje odwołanie odpowiednio do dyrektora regionalnej dyrekcji lub Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe."

Cytaty ze strony www.lasy.gov.pl za Małgorzatą Haze 2010-06-11, "ECHA LEŚNE".

Tak więc za stan biotopu, stan zwierzyny, jej ilości i pozyskanie, odpowiedzialnych jest wiele podmiotów gospodarczych i administracyjnych kraju.

Koło organizuje również komercyjne - "dewizowe" polowania zbiorowe na zwierzynę grubą. W sezonie 2012/2013 myśliwi komercyjni pozyskali 101 sztuk zwierzyny grubej w tym 14 jeleni byków.

pozyskanie2pozyskanie3

pozyskanie4