Ukształtowanie terenu

Obwody koła położone są w megaregione Europy Wschodniej, prowincji Nizin Wschodniobałtycko-Białoruskich, podprowincji Pobrzeży Wschodniobałtyckich makroregionie Niziny Staropruskiej, której południowa część należy do Polski. Tereny KŁ "Słonka" położone są na fragmencie polodowcowej równiny moreny dennej, z charakterystycznymi licznymi zagłębieniami i wyniesieniami. Rzeźba terenu jest silnie urozmaicona, a lokalne różnice wysokości dochodzą do 50m. Obwody naszego koła, położone są na granicy wschodniej Równiny Sępopolskiej, która wchodzi w skład makroregionu zwanego Niziną Staropruską, w północnej części Mazur.

Wg. Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat, wyd. Nowa Era, Wrocław 2005

NIZINA STAROPRUSKA

"W przeciwieństwie do sąsiadującego od strony południowej Pojezierza Mazurskiego, Nizina Staropruska jest prawie zupełnie pozbawiona jezior i ma dobrze rozwinięty system dolin. Charakterystyczną cechą jest również mała liczba marginalnych form lodowcowych (moren czołowych). Pod względem litologicznym przeważają na powierzchni gliny morenowe ale miejscami występują ilaste osady krótkotrwałych jezior zastoiskowych. Prawie cały region należy do dorzecza Pregoły jedynie na zachodzie Wałsza i Drwęca Warmńska są dopływami Pasłęki." – cytat z Kondradzkiego

 

RÓWNINA SĘPOPOLSKA

Charakterystyczne formy polodowcowe: doliny i pradoliny.

uksztaltowanie1Szkic geomorfologiczny polski pólnocno-wschodniej według L.Roszko (1964)

"Równina Sępopolska przedstawia rozległą nieckę wznoszącą się na obrzeżu do 80-100 m n.p.m. i obniżającą się ku środkowi do 40-50 m. Równina od zachodu graniczy z Wzniesieniami Góreckimi od południa z pojezierzami Olsztyńskim i Mrągowskim, od Wschodu z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich i Krainą Węgorapy. (…) Na północy poza granicą państwa przechodzi w równinę nad Pregołą. (…)" - cytat z Kondradzkiego.

Równinę Sępopolską, na której leżą nasze obwody, charakteryzuje mały spadek terenu oraz brak większych zbiorników wodnych /w obwodzie nr 13 posiadamy niewielkie jezioro arklickie/. Krajobraz jest wyrównany, powstał wskutek istnienia na nim krótkotrwałych zastoisk, tworzących się na coraz to niższych poziomach przed czołem cofającego się lodowca. Jest to fragment Pobrzeży Wschodniobałtyckich, odwadniany poprzez dopływy rzeki Pregoły, która wpada do Zalewu Wiślanego. Obwody nasze odwadniane są poprzez dopływy rzeki Omet. Rzeka Omet jest prawym dopływem rzeki Łyny, która z kolei jest lewym dopływem rzeki Pregoły. Rzeka Omet, przepływa przez nasz teren z południowego-wschodu na północny-zachód. Górny bieg jej, przepływając przez obwód nr. 12, meandrując, żłobi piękny malowniczy jar. Posiada ona trzy przełomy, przy których posadowione zostały miejscowości - Srokowo, Wilczyny i Asuny.Wschodnia granica terenów naszego koła od Kanału Mazurskiego, biegnąca zachodnim brzegiem Jeziora Rydzówka (83,2 m. n.p.m.) do skrzyżowania dróg Rydzówka – Leśniewo - Srokowo i dalej drogą do Srokowa, przebiegając po wzniesieniach, które mają ponad 120 m. n.p.m. jest granicą z mezoregionami Krainy Węgorapy i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a jezioro Rydzówka położone jest na granicy tych mezoregionów.

uksztaltowanie2Wg. Kondradzki Jerzy, Geografa Regionalna Polski, PWN Warszawa 2000

Jest to granica pomiędzy makroregionami Pobrzeża Wschodniobałtyckiego i Pojezierzy Wschodniobałtyckich. Wzgórza morenowe, leżące na naszym terenie między Kanałem Mazurskim a Srokowem (po zachodniej stronie jeziora Rydzówka), stanowią część pasma moren polodowcowych.