Nowy członek KŁ Słonka w Srokowie

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 3 Statutu PZŁ, Zarząd KŁ Słonka w Srokowie informuje, że na posiedzeniu zarządu w dniu 20.03.2020r. podjął uchwałę nr 14/2020 o przyjęciu w poczet członków Koła, kol. Mariusza Wołosiaka.

Zgodnie z pargrafem 25 ust. 5 od uchwały Zarządu o przyjęciu nowego członka, pozostałym czonkom Koła - w liczbie jednej trzeciej - przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia o którym mowa w ust. 3.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Uchwały WZC KŁ Słonka w Srokowie 6/2019 - 07/2019

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o koniecności dostosowania się i realizacji uchwał WZC KŁ Słonka w Srokowie 2019, w szczególności :

 

06/2019 - W sprawie wysokości składki członkowskiej i innych zobowiązań finansowych na rzecz koła oraz terminów ich uiszczania.

07/2019 - w sprawie wykonywania prac gospodarczych na rzecz koła oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego w przypadku ich niewykonania.

 

Treść wspomnianych uchwał, jak również wszystkich dokumentów powiązanych z WZC KŁ Słonka w Srokowie 2019, jest dostępna w zakładce dostępnej dla członków po zalogowaniu.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Kalendarz polowań zbiorowych KŁ Słonka w Srokowie 2019/2020

W zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków KŁ Słonka znajduje się kalendarz polowań na sezon 2019/2020.

KOMUNIKATY:
1. Przed polowaniem w dniu 03.11.2019 r. łowczy koła przeprowadzi szkolenie z
„Zasad bezpieczeństwa, regulaminu polowania zbiorowego oraz zachowania się na
polowaniu”. Obecność na szkoleniu obowiązkowa.
2. Udział w polowaniu zbiorowym, obowiązkowo należy zgłosić do gospodarza
polowania nie później niż 3 dni przed terminem.
3. W przypadku wykonania Rocznego Planu Łowieckiego lub z innych względów -
polowania zbiorowe mogą być odwołane.
4. Polowania odbywać się będą, metodą cichych pędzeń do sześciu naganiaczy.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

 

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Informujemy, że z dniem 20.09.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dokument do zapoznania się:

https://www.pzlolsztyn.pl/aktualnosci/682-nowe-rozporzadzenie-ministra-srodowiska-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-wykonywania-polowania-i-znakowania-tusz.html