Sprzątanie lasu z młodzieżą szkolną 2017

Sprzatanie lasu 2017

Dnia 28 kwietnia 2017r. wspólnie z młodzieżą szkolną ze szkół z terenu gmin Srokowo i Barciany przeprowadziliśmy akcję sprzatania lasu. Zbiórka myśliwych koordynujących zbiórkę odbyła się odpowiednio dla obwodu 13 w szkole w Mołtajnach, a dla obwodu 12 na parkingu leśnym w Osikowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji: myśliwym, opiekunom, a przede wszytskim młodzieży za udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

Jednocześnie przypominamy kolegom myśliwym o akcji zbierania kamieni na naszych poletkach zaplanowanej na 20 maja 2017r. Zbiórka o godz 8.00 przy poletku koło "Dęby". Prosimy o przyjazd pojazdami z przyczepkami.

W galerii do obejrzenia zdjęcia ze zbiórki z młodzieżą.

Pozdrawiamy

ZAPROSZENIE - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO "SŁONKA" W SROKOWIE 2017

 

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE PAR.53 PKT 6 I 7 STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁWIECKIEGO, ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO "SŁONKA" W SROKOWIE ZWOŁUJE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2017R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DOMU KULTURY W SROKOWIE NA GODZINĘ 10.00 W PIERWSZYM TERMINIE (GODZINA 10.15 W DRUGIM TERMINIE).

Porządek obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.

4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Uchwał.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegływ tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza Zarządu.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

13. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na następny rok.

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad realizacji prac obowiązkowych na rzecz Koła.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu butów i odziezy ochronnej dla członków Koła.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o nadanie odznaczeń łowieckich.

18. Wolne wnioski, sprawy różne.

19. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Koła informuje, że podmioty wymienione w par. 56 ust.2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku na piśmie Zarządowi Koła, co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Zapraszamy Wszystkich Członków Koła.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckego "Słonka"  w Srokowie

Zakończenie sezonu polowań zbiorowych KŁ Słonka w Srokowie

Mimo planowanego jeszcze na 28.01 ostatnego polowania zbiorowego już 21.01 zakończyliśmy oficjaline zezon poowań zbiorowych. Wobez wykonania planu władze koła postanowiły odwołać ostatnie planowane polowanie. 

Najważniejsze jak co roku to to, że sezon kończymy bez wypadków, bezpiecznie. To bardzo wazne i za to należą się kolegom myśliwym, kolegom naganiaczom, gościom jak również prowadzącym polowania wielkie podziekowania. Nietrudno w rutynie zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa, nam się to nie zdarzało. Biorąc pod uwagę wielkość zrealizowanego odstrzału również nie do pominięcia jest kwestia bezpieczeństwa wykonywani apolowań indywidualnych. Tu również wszytsko przebiegło bez zastrzeżeń.

Zakończenie sezonu to czas wyróżnień. Królem sezonu 2016/2017 jednogłosnie został kol. Ziemowit Sobiech. Był najbardziej aktywny i osiągną najlepsze rezultaty. Serdeczne gratulacjie i podzięowania !

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Wykonany plan odstrzałów sanitarnych dzików

Wykonując zadania powieżone naszemu Kołu, związane z odstrzałm sanitarnym dzika (w związku z zagrozeniem ASF) - informujemy, że na dzień 20.11.2016, na terenie obwodów dzierżawionych przez KŁ Słonka w Srokowie plan został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Z poważaniem Zarząd KŁ Słonka w Srokowie 

Darz Bór !

Podsumowanie Hubertusa 2016

Początek listopada to tradycyjnie dla Braci Myśliwskiej okres obfitujący w wydarzenia. Nie inaczej było w tym roku. Polowanie Hubertowskie to jedno z najważniejszych spotkań w tradycji łowieckiej. Królem tegorocznego Hubertusa KŁ Słonka, został Michał Szadziewski, nie dziwi to znających umiejętności strzeleckie Michała.

Zazwyczaj polowania w tym okresie poprzedzają msze poświęcone patronowi myśliwych Św. Hubertowi. W tym roku organizatorem i gospodarzem mszy, której uczestnikami byli przedstawiciele kół łowieckich powiatu kętrzyńskiego, było nasze Koło. Uroczystości odbyły się w kościele Parafii Św.Krzyża w Srokowie. Mszę koncelebrował ks. Adrian Dynda, który jest miłośnikiem łowiectwa i przyszłym myśliwym.

Również z okazji Hubertusa i Święta Niepodległości, nasz kolega Józef Harytoniuk przygotował wspólnie z zaprzyjaźnionymi artystami wernisaż prac o tematyce łowieckiej.

Nasz poczet sztandarowy i reprezentanci byli też częścią okręgowych obchodów dnia Św. Huberta w Olsztynie.

Relacja fotograficzna z opisanych powyżej wydarzeń znajduje się w Galerii Zdjeć.

Wszystkim Kolegom myśliwym życzymy bezpiecznych i pomyślnych łowów.

Darz Bór!

Hubertus 2016/2017

Mimo, że sezon polowań zbiorowych już się rozpoczął, to tradycyjne rozpoczęcie sezonu ciągle przed nami. Tegoroczny "Hubertus" zaplanowany na 05.11.2016 poprzedzi specjalne wydarzenie.

Dnia 03.11.2016 o godz. 18.00 w Kościele w Srokowie odbędzie się Msza Święta Hubertowska z udziałem pocztów sztandarowych kół łowieckich powiatu kętrzyńskiego. Zbiórka o godz. 17.00 w holu GOK w Srokowie. Serdecznie Zapraszamy.

Zarząd KŁ Słonka Srokowo

IMGP0989