Walne Zgromadzenie Członków Koła Lowieckiego Słonka w Srokowie 2019

Zarząd Koła Łowieckiego Słonka w Srokowie zwołuje na dzień 11 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - w Domu Kultury w Srokowie - na godzinę 10.00w pierwszym terminie (godzina 10.20 w drugim terminie).

Porządek obrad został przekazany członkom Koła oraz jest dostępny w zakładce dostępnej po zalogowaniu dla członków Koła.

Zarząd informuje, że wnioski o zamieszczenie w porządku obrad określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku na piśmie zarządowi koła, co najmniej 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Wniosek wymaga uzasadnienia.

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór