ZAPROSZENIE - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO "SŁONKA" W SROKOWIE 2017

 

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE PAR.53 PKT 6 I 7 STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁWIECKIEGO, ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO "SŁONKA" W SROKOWIE ZWOŁUJE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2017R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DOMU KULTURY W SROKOWIE NA GODZINĘ 10.00 W PIERWSZYM TERMINIE (GODZINA 10.15 W DRUGIM TERMINIE).

Porządek obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.

4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Uchwał.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegływ tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza Zarządu.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

13. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na następny rok.

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad realizacji prac obowiązkowych na rzecz Koła.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu butów i odziezy ochronnej dla członków Koła.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o nadanie odznaczeń łowieckich.

18. Wolne wnioski, sprawy różne.

19. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Koła informuje, że podmioty wymienione w par. 56 ust.2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku na piśmie Zarządowi Koła, co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Zapraszamy Wszystkich Członków Koła.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckego "Słonka"  w Srokowie