ZAPROSZENIE - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO "SŁONKA" W SROKOWIE 2017

 

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE PAR.53 PKT 6 I 7 STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁWIECKIEGO, ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO "SŁONKA" W SROKOWIE ZWOŁUJE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2017R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DOMU KULTURY W SROKOWIE NA GODZINĘ 10.00 W PIERWSZYM TERMINIE (GODZINA 10.15 W DRUGIM TERMINIE).

Porządek obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.

4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Uchwał.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegływ tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza Zarządu.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

13. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na następny rok.

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad realizacji prac obowiązkowych na rzecz Koła.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu butów i odziezy ochronnej dla członków Koła.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o nadanie odznaczeń łowieckich.

18. Wolne wnioski, sprawy różne.

19. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Koła informuje, że podmioty wymienione w par. 56 ust.2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku na piśmie Zarządowi Koła, co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Zapraszamy Wszystkich Członków Koła.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckego "Słonka"  w Srokowie

Zakończenie sezonu polowań zbiorowych KŁ Słonka w Srokowie

Mimo planowanego jeszcze na 28.01 ostatnego polowania zbiorowego już 21.01 zakończyliśmy oficjaline zezon poowań zbiorowych. Wobez wykonania planu władze koła postanowiły odwołać ostatnie planowane polowanie. 

Najważniejsze jak co roku to to, że sezon kończymy bez wypadków, bezpiecznie. To bardzo wazne i za to należą się kolegom myśliwym, kolegom naganiaczom, gościom jak również prowadzącym polowania wielkie podziekowania. Nietrudno w rutynie zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa, nam się to nie zdarzało. Biorąc pod uwagę wielkość zrealizowanego odstrzału również nie do pominięcia jest kwestia bezpieczeństwa wykonywani apolowań indywidualnych. Tu również wszytsko przebiegło bez zastrzeżeń.

Zakończenie sezonu to czas wyróżnień. Królem sezonu 2016/2017 jednogłosnie został kol. Ziemowit Sobiech. Był najbardziej aktywny i osiągną najlepsze rezultaty. Serdeczne gratulacjie i podzięowania !

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór

Wykonany plan odstrzałów sanitarnych dzików

Wykonując zadania powieżone naszemu Kołu, związane z odstrzałm sanitarnym dzika (w związku z zagrozeniem ASF) - informujemy, że na dzień 20.11.2016, na terenie obwodów dzierżawionych przez KŁ Słonka w Srokowie plan został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Z poważaniem Zarząd KŁ Słonka w Srokowie 

Darz Bór !

Podsumowanie Hubertusa 2016

Początek listopada to tradycyjnie dla Braci Myśliwskiej okres obfitujący w wydarzenia. Nie inaczej było w tym roku. Polowanie Hubertowskie to jedno z najważniejszych spotkań w tradycji łowieckiej. Królem tegorocznego Hubertusa KŁ Słonka, został Michał Szadziewski, nie dziwi to znających umiejętności strzeleckie Michała.

Zazwyczaj polowania w tym okresie poprzedzają msze poświęcone patronowi myśliwych Św. Hubertowi. W tym roku organizatorem i gospodarzem mszy, której uczestnikami byli przedstawiciele kół łowieckich powiatu kętrzyńskiego, było nasze Koło. Uroczystości odbyły się w kościele Parafii Św.Krzyża w Srokowie. Mszę koncelebrował ks. Adrian Dynda, który jest miłośnikiem łowiectwa i przyszłym myśliwym.

Również z okazji Hubertusa i Święta Niepodległości, nasz kolega Józef Harytoniuk przygotował wspólnie z zaprzyjaźnionymi artystami wernisaż prac o tematyce łowieckiej.

Nasz poczet sztandarowy i reprezentanci byli też częścią okręgowych obchodów dnia Św. Huberta w Olsztynie.

Relacja fotograficzna z opisanych powyżej wydarzeń znajduje się w Galerii Zdjeć.

Wszystkim Kolegom myśliwym życzymy bezpiecznych i pomyślnych łowów.

Darz Bór!

Hubertus 2016/2017

Mimo, że sezon polowań zbiorowych już się rozpoczął, to tradycyjne rozpoczęcie sezonu ciągle przed nami. Tegoroczny "Hubertus" zaplanowany na 05.11.2016 poprzedzi specjalne wydarzenie.

Dnia 03.11.2016 o godz. 18.00 w Kościele w Srokowie odbędzie się Msza Święta Hubertowska z udziałem pocztów sztandarowych kół łowieckich powiatu kętrzyńskiego. Zbiórka o godz. 17.00 w holu GOK w Srokowie. Serdecznie Zapraszamy.

Zarząd KŁ Słonka Srokowo

IMGP0989

22.10.2016 - Akcja inwentaryzacji dzika w obwodach 12/13

Minister Jan Szyszko poinformował, że Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uzgodniło wielkoobszarową inwentaryzację dzika: „Chcemy zobaczyć, w jaki sposób jest rozmieszczony ten dzik i gdzie. Chcemy też sprawdzić czy prawdą jest to - co mówią niektórzy - że Polski Związek Łowiecki (PZŁ) nie wykonał swoich zadań odstrzału w tym roku. (...) Żeby ukrócić te spekulacje, rozpoczynamy wielkoobszarową inwentaryzację i na jej podstawie stwierdzimy, gdzie należy jeszcze dokonać redukcji".

Również nasze Koło w związku z powyższym przeprowadziło 22.10.2016 wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Srokowo, Straży Leśnej oraz Straży Granicznej akcję inwentaryzacji dzików w łowiskach położonych w obwodach 12/13.

Wszystkim zaangażowanym w akcję składamy serdeczne podziękowania.

Wyniki inwentaryzacji zostaną opublikowane na stronie internetowej zaraz po oficjalnym podsumowaniu akcji.

DSC 0010

 

Darz Bór!!!